ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκτίμηση της ψυχικής υγείας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από τους Youth workers
Στόχος είναι ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας της ομάδας-στόχου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστοποίησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Αυτό το αποτέλεσμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης AMORAY και Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση.

2 – Συνδυασμός κατάρτισης: Εγχειρίδιο, εργαλεία εκμάθησης, εκπαιδευτικό πακέτο

Εδώ προορίζεται η παραγωγή ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης, με σαφώς καθορισμένες μαθησιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δομή του προγράμματος σπουδών. Παρέχει μια αρθρωτή προσέγγιση, και όχι μια γραμμική δομή που μοιάζει με βιβλίο, η οποία επιτρέπει στα προγράμματα κατάρτισης να υιοθετούν διαφορετικές ανάγκες στην Ε.Ε..

Οι μεθοδολογίες αξιολόγησης θα περιλαμβάνουν διαμορφωτικές αξιολογήσεις (π.χ. ένα έντυπο που δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό αξιολογήσεων ψυχικής υγείας, στο οποίο έχει συνεισφέρει ο Youth worker), εργαλεία αυτοαξιολόγησης (π.χ. ημερολόγια εκμάθησης) και δραστηριότητες ανασκόπησης.
Το εκπαιδευτικό πακέτο για τους εκπαιδευτές θα περιλαμβάνει το σκεπτικό της κατάρτισης, την παιδαγωγική προσέγγιση, τη δομή και επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων. Αυτό το πακέτο θα παρουσιαστεί στην ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Train the Trainers) που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

3 – Πλατφόρμα AMORAY: Open Open Resources (OER)
Ο στόχος εδώ είναι η δημιουργία ενός Online και εύκολα προσβάσιμου χώρου, ώστε να μπορούν οι Youth workers να έχουν πρόσβαση στα υλικά και τα εργαλεία του έργου.

Η πλατφόρμα AMORAY θα περιλαμβάνει Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER), οι οποίοι υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των digitalskills των Youth workers. Θα δώσει την ευκαιρία για καινοτόμο και ελκυστικό μάθημα τύπου e-Learning, με βάση τη δομή του προγράμματος σπουδών κατάρτισης.

Ένα διαδικτυακό chat / φόρουμ, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα για την προστασία των δεδομένων, θα δώσει την ευκαιρία στους Youth workers να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να διερευνούν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη γνώσεων στην αξιολόγηση της ψυχικής υγείας.